Có tổng cộng bao nhiêu bản nhạc có thể được viết ra?

Tên các dấu nhạc: La, Si, Đô, Rê, Mi, Fa, Sol tương đương thứ tự chữ cái A, B, C, D, E, F, G (Cách này sẽ giúp bạn nhớ dễ hơn)

Ai trong chúng ta cũng biết có 7 nốt nhạc, nhưng có những cao bậc khác nhau nên mỗi vị trí có thể có 17 lựa chọn cho Dấu đen. Nhưng nốt nhạc có 7 giá trị (tròn, trắng, đen, móc, móc đôi, móc ba, móc bốn), và 7 dấu nghĩ (dấu lặng tròn, trắng, đen, móc, móc đôi, móc ba, móc bốn) (Các dấu nghĩ chỉ đứng ở 1 đường kẻ song song trong khi các nốt nhạc có thể đứng ở 17 vị trí trên và giữa các đường kẻ song song).

Xét tới đây, chúng ta sẽ có (17*7+7)n bản nhạc với cùng một khoảng cách về cao độ.

Trong âm nhạc còn nhiều điều phức tạp hơn mà chưa thể tính gộp vào được : khoảng cách về cao độ, dấu hóa, cao độ tuyệt đối,…

Nhưng kết quả (17*7+7)n = 126n bản nhạc với n là vô tận, bạn có thể thấy Âm nhạc là vô tận như thế này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *