Ma trơi trong nghĩa địa do đâu mà có? Tại sao khi thấy hiện tượng đó, chúng ta càng chạy thì ma trơi càng rượt theo?

Ma trơi thực chất là photpho trắng (P) được sinh ra trong quá trình tử thi hay xác động vật bị phân ở điều kiện yếm khí (Chủ yếu là trong xương, hộp sọ) . 

Photpho trắng là khối trong suốt giống như sáp, có cấu trúc mạng tinh thể lập phương. Trong tinh thể các nguyên tử P liên kết với nhau thành từng “đơn vị cầu trúc” gồm 4 nguyên tử nằm ở 4 đỉnh của một hình tứ diện đều. Mỗi nguyên tử P có ba liên kết cộng hóa trị với ba nguyên tử P khác. Khi phot pho trắng gặp oxi ở điều kiện thường nó có thể bị bốc cháy sinh ra photphopentoxit (P2O5) với ngọn lửa màu xanh.

Nhưng đó là những gì chúng ta học được ở THCS, thực chất lửa ma trơi do chất photphin gây ra. Người chết khi chôn thì cơ thể sẽ bị phân hủy và nhất là ở xương và não, từ đó tạo ra photphin(PH3) và điphotphin(P2H4). Khi 2 chất này bay ra ngoài không khí tạo ra lửa ma trơi.

Ngày xưa khi điều kiện vật chất của con người không được đầy đủ thì đa phần người chết được chôn cất sơ sài hơn bây giờ. Chủ yếu là quấn chiếu quanh tử thi và chôn không sâu lắm trong lòng đất.Chính điều kiện đó đã làm giải phóng photpho trắng ra ngoài không khí dễ dàng hơn gây nên huện tượng ma trơi. Bây giờ mọi người rất khó gặp ma trơi do người chết được chôn cất cẩn thận hơn nên photpho ít bị giải phóng ra ngoài không khí.

Hiện tượng này tồn tại là nhờ có không khí. Vì thế khi thấy hiện tượng này ta càng cố chạy thì “ma trơi” càng chạy theo là do trước mặt ta là không khí vô hình,khi ta chạy vô tình mang cả khoảng không khí theo nên cứ ngỡ là bị “ma trơi” rượt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *