Tag: HocTap

Trận chiến nào mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh?

Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch cuối cùng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, và cũng là chiến dịch cuối cùng của cuộc Chiến tranh Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tán thành đề xuất của Trung […]

Tại sao Philippines là “cường quốc tiếng Anh” của thế giới?

Sẽ rất bất ngờ khi nhiều người được biết rằng, sau khi giành được độc lập, nhiều người Philippines vẫn học tiếng Anh và cố giỏi với hy vọng ngày nào đó Philippines trở thành một bang của nước Mỹ. Những con số ấn tượng về trình độ tiếng Anh của người Philippines Năm 2013, […]

Tại sao người Nhật thường không giỏi tiếng Anh?

Mặc dù đã trở thành môn học bắt buộc ở trường học, tiếng Anh vẫn luôn là “cơn ác mộng” đối với nhiều người Nhật Bản. Vậy lý do nào khiến việc đào tạo ngôn ngữ toàn cầu này ở Nhật lại trở nên khó khăn đến vậy? Học để thi Rõ ràng người Nhật […]

Tại sao dùng a university chứ không phải an university?

Chúng ta xem xét 2 câu tiếng Anh sau: 1. There is a university in my hometown. Đúng 2. There is an university in my hometown. Sai Nếu như bình thường theo nguyên tắc “a” dùng trước từ bắt đầu phụ âm, “an” dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm. Theo quy tắc này thì câu đúng là […]

Từ dài nhất trong tiếng Anh là từ nào?

Đó là từ “Methionylglutaminylarginyltyrosy – lglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminy – lleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyla – lanylphenylalanylvalylprolyphenylalanYlvalythre – onylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylg – lutamylglutaminylsErylleucyllysylisoleucy –laspartylthreonylleucylIsoleucylglutamy –lalanylglycylalanylasparthlalanylleucylg – lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse – Rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylp – RolylthreOnylisoleucylglutaminylasPfraginylal – anylthreonylleucylarfinylalanylphenylalanylalany – lalanylglycylvalythreonylprolylalanylglutaminy – lcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucy –lalanylleuOylisoleucylarginylglutaminy –llysyhistidylprolylthreonylisoleucylproly –lisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalany – lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginy – llysyglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalany – lthrosylalanylglutaminylcsteinylglutamyllysylva – lylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalny – laspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutamylsery – lalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalany – lalanylleucylarginylhistidylasparaginyvalylalany – lprolylisoleucylprolylisoleucylphenylalanylisoleucy – lphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalany – laspartylaspartylaspartylleucylleucylarginy –glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy –larginylglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucyl –leucylserylarginylalanylglycylvalylthreony – […]