Tag: Kế hoạch tổ chức mừng xuân

Kịch bản chương trình mừng xuân – Kế hoạch tổ chức mừng xuân

Kịch bản chương trình mừng xuân - Kế hoạch tổ chức mừng xuân

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TH ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- Số: ……….. …………, ngày…tháng…năm…. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN 2018 Căn cứ vào kế hoạch năm học của Sở GD&ĐT Kiên Giang; Phòng GD&ĐT ………..; Trường […]