Tag: Kịch bản LỄ ĐÍNH HÔN – LỄ HỎI

Kịch bản LỄ ĐÍNH HÔN – LỄ HỎI

Kịch bản LỄ ĐÍNH HÔN – LỄ HỎI LỄ ĐÍNH HÔN – LỄ HỎI Lời chào của họ nhà gái Giới thiệu cha bác Vị đại diện nhà trai phát biểu và tiến lễ vật Vị đại diện nhà gái đáp từ và nhận lễ vật Dẫn dâu ra giới thiệu và mở lễ vật […]