Tại sao câu “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo” lại có nghĩa trong ngữ pháp tiếng Anh? (Câu hỏi của bạn Tuan Luong)

Câu này nghĩa là “buffalo who live in Buffalo (e.g., at the Buffalo Zoo, which does, indeed, have buffalo), and who are buffaloed (in a way unique to Buffalo) by other buffalo from Buffalo, themselves buffalo (in the way unique to Buffalo) still other buffalo from Buffalo.”

“Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo.” là 1 câu đúng ngữ pháp trong tiếng Anh, sử dụng như là ví dụ để so sánh giữa từ đồng âm khác nghĩa và từ đồng âm có thể tạo ra các cấu trúc ngữ nghĩa phức tạp.

Nó được diễn giải trong văn học từ năm 1972 khi câu này được sử dụng bởi William J. Rapaport, một giáo sư tại trường đại học Buffalo. Nó cũng được đăng trong sách The Language Instinct (Bản năng ngôn ngữ) của Steven Pinker’s xuất bản năm 1994.

Nghĩa của câu này cũng rõ ràng hơn khi nó được hiểu rằng nó sử dụng các từ Buffalo ở “thành phố Buffalo, New York” , động từ “Buffalo (ăn hiếp)”, và danh từ “Buffalo (bò)” , và khi
gắn thêm 1 vài dấu chấm câu và ngữ pháp được mở rộng và câu có nghĩa là
“buffalo who live in Buffalo (e.g., at the Buffalo Zoo, which does, indeed, have buffalo), and who are buffaloed (in a way unique to Buffalo) by other buffalo from Buffalo, themselves buffalo (in the way unique to Buffalo) still other buffalo from Buffalo.”

Ngoài ra có thể dịch thêm được 1 số nghĩa nữa là:
+[Those] (Buffalo buffalo) [whom] (Buffalo buffalo) buffalo, buffalo (Buffalo buffalo).
+[Those] buffalo(es) from Buffalo [that are intimidated by] buffalo(es) from Buffalo intimidate buffalo(es) from Buffalo.
+THE buffalo FROM Buffalo WHO ARE buffaloED BY buffalo FROM Buffalo, buffalo (verb) OTHER buffalo FROM Buffalo.
+Buffalo buffalo (main clause subject) [which the] Buffalo buffalo (subordinate clause subject) buffalo (subordinate clause verb) buffalo (main clause verb) Buffalo buffalo (main clause direct object).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *