Tại sao Chì (Pb) và các kim loại nặng có thể hấp thu được tia X và các tia phóng xạ khác?

Chì (Pb) và các kim loại nặng khác (có tỉ trọng lớn) như Hg, As, Cd, Cr, Mn,… vì nguyên tử lượng (khối lượng phân tử) rất lớn, cấu trúc mạng tinh thể lập phương tám mặt đặc và bền, trạng thái trật tự nghịch từ nên các tia có bước sóng ngắn khó có thể xuyên qua được. 

Phần cuối của sách vật lý 12 nói khá rõ về vấn đề này.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *