Top 5 mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Bảng kiểm điểm Đảng viên cuối năm là biểu mẫu tự kiểm điểm của bản thân đối với cá nhân là Đảng viên, cán, bộ, công chức Nhà nước. Mục đích của bản kiểm điểm là tự nhận xét, đánh giá những ưu, nhược điểm và phẩm chất đạo đức, lối sống của bản thân trong năm qua để đưa ra phương hướng khắc phục. Nếu  bạn là một Đảng viên mới. Bạn còn đang phân vân chưa biết viết bản kiểm điểm nào cho đúng. Hãy cùng tham khảo mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018 dưới đây. Các mẫu bản kiểm điểm dưới đây sẽ hỗ trợ bạn có một bài báo cáo cuối năm hay và tốt hơn. Đánh giá được ưu nhược điểm của bản thân và định hướng của bản thân để trở thành một Đảng viên ưu tú.

Mẫu 1: Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 20..

(Kèm theo Hướng dẫn số: 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban tổ chức TW Đảng)

Họ và tên: …………………… Ngày sinh: …/…/…..

Chức vụ Đảng: …………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………

Đơn vị công tác: ………………………

Chi bộ: ……………………………………

I. Ưu điểm:

1. Về chính trị tư tưởng:

…………………………… ……………….

…………………………… ……………….

 

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

…………………………… ……………….

…………………………… ……………….

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

 

…………………………… ……………….

…………………………… ……………….

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

4. Về tổ chức kỹ luật:

…………………………… ………………

…………………………… ………………

………………………….. ……………….

………………………….. ……………….

 

………………………….. ……………….

5. Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng:

…………………………… ……………….

…………………………… ……………….

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

6. Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể

…………………………… ……………….

…………………………… ……………….

 

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

7. Ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình:

…………………………… ……………….

…………………………… ……………….

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

 

…………………………… ……………….

…………………………… ……………….

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

III. Phương hứớng, biện pháp khắc phục:

…………………………… ……………….

…………………………… ……………….

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

 

………………………….. ………………..

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

…………………………… ……………….

…………………………… ……………….

………………………….. ………………..

 

………………………….. ………………..

………………………….. ………………..

– Chi bộ phân loại chất lượng: …………

…………………., ngày … tháng … năm 20..

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng: ………

…………………………… …………………………………………

…………………………… …………………………………………

b) Đối với các Đảng viên không giữ chức vụ

Đây là mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm phổ biến và quen thuộc nhất dành cho các Đảng viên mới. Mẫu này sẽ đẩy đủ các mục thông thường. Ở mục ưu điểm và kết quả công tác thường sẽ chỉ có 4 mục cơ bản:

 

1. Về tư tưởng chính trị.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

3. Về thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ được giao.

4. Về tổ chức kỷ luật.

 

Mẫu 2: Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

ĐẢNG BỘ XÃ …

Chi bộ: Trường ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày … tháng …năm 20..

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Năm 20..

– Họ và tên: …………………………..

– Ngày sinh:…………………………..

– Ngày vào Đảng: …………………..

 

– Chức vụ Đảng: Đảng viên

– Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Bí thư chi đoàn

– Đơn vị công tác: …………………..

– Sinh hoạt chi bộ : …………………

A. ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về t­ư t­­ưởng chính trị

…………………………… ……………..

…………………………… ……………..

………………………….. ………………

 

………………………….. ………………

………………………….. ………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

…………………………… ……………..

…………………………… ……………..

………………………….. ………………

………………………….. ………………

………………………….. ……………….

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ đ­­ược giao

…………………………… ……………..

 

…………………………… ……………..

………………………….. ………………

………………………….. ………………

………………………….. ……………….

4. Về tổ chức kỷ luật

…………………………… ……………..

…………………………… ……………..

………………………….. ………………

………………………….. ………………

………………………….. ……………….

 

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

…………………………… ……………..

…………………………… ……………..

………………………….. ………………

………………………….. ………………

………………………….. ……………….

III. Giải trình những nội dung được gợi ý kiểm điểm, ý kiễn góp ý (nếu có)

…………………………… ……………..

…………………………… ……………..

………………………….. ………………

 

………………………….. ………………

………………………….. ……………….

IV. Phương hướng, biện pháp khắc phục

…………………………… ……………..

…………………………… ……………..

………………………….. ………………

………………………….. ………………

………………………….. ……………….

V. Kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức (nếu có).

…………………………… ……………..

 

…………………………… ……………..

………………………….. ………………

………………………….. ………………

………………………….. ……………….

VI. Tự nhận mức phân loại chất lượng.

– Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

                                                                                                                   NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

B. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CHI BỘ

 

1. Ý kiến nhận xét ( Nội dung kết luận của đồng chí chủ trì được chi bộ thông qua)

…………………………… ……………..

…………………………… ……………..

………………………….. ………………

………………………….. ………………

………………………….. ……………….

2. Chi bộ phân loại chất lượng

…………………………… ……………..

…………………………… ……………..

………………………….. ………………

 

………………………….. ………………

………………………….. ……………….

  T/M CHI BỘ

II. ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

…………………………… ……………..

…………………………… ……………..

………………………….. ………………

………………………….. ………………

………………………….. ……………….

  T/M ĐẢNG ỦY

Mẫu 3: Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ……………

 

              ………….., ngày ….. tháng ….. năm 20….
 

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………… Ngày sinh:………….

Chức vụ:……………………………

Đảng:…………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………….

Đơn vị công tác:………………………………..

Chi bộ:……………………………..

I. Ưu điểm, kết quả công tác

Về tư tưởng chính trị…………………………..

 • Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM.
 • Việc chấp hành quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:…………………………….

 
 • Tinh thần và kết quả thực hiện tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.
 • Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
 • Quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:……………………..

 • Tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 • Mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
 • Sự tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về tổ chức kỷ luật:……………………………

 • Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.
 • Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………….

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………….

 

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018-2Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018-3Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018-4Hoàn thành nhiệm vụ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018-5Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018-6Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018-7Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018-8Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

 

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018-9Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 4: Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

ĐẢNG BỘ …………..

CHI BỘ …………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  …….., ngày…..tháng….năm….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Đánh giá chất lượng Đảng viên năm …….

Họ và tên……………, sinh năm ……………

Đang sinh hoạt đảng chính thức tại Chi bộ ………….. thuộc Đảng bộ

…………………………….

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể), đơn vị công tác:

…………………………………………………..

 

Nhiệm vụ được phân công

…………………………………………………..

Tự kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm như sau:

1- Về tư tưởng chính trị. (nêu ưu, khuyết điểm)

– Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập danh tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.

– Việc chấp hành và bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm, quy định, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của địa phương nơi cư trú của bản thân và tuyên truyền, vận động cho gia đình, nhân dân thực hiện.

– Việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

– Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, năng lực công tác.

2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống. (nêu ưu, khuyết điểm)

– Kết quả thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

 

– Việc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho cá nhân và gia đình.

– Việc giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên; việc chấp hành Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những đều Đảng viên không được làm, những điều cán bộ, công chức không được làm theo Luật cán bộ, công chức.

– Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với quần chúng, nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.

– Tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác; đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong đấu tranh xây dựng nội bộ chân thành, thân ái.

3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (nêu ưu, khuyết điểm)

– Năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nêu rõ nội dung:

+ Thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí công tác của cán bộ, Đảng viên.

+ Đi sâu đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ do tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể giao cụ thể.

+ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc (người được giao nhiều chức trách, nhiệm vụ thì phải nêu cụ thể từng chức trách, nhiệm vụ).

 

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Tham gia xây dựng tổ Đảng, Đảng bộ bộ phận, chi bộ, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cơ quan, đơn vị.

– Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; sát, hiểu, nắm tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng, nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Đảng viên và quần chúng, nhân dân hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

– Đối với các đồng chí là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải kiểm điểm về trách nhiệm chỉ đạo, tham gia công tác xây dựng Đảng và chịu trách nhiệm liên đới khi để tổ chức Đảng nơi sinh hoạt yếu kém.

* Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: Ngoài thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đánh giá thêm về việc chấp hàng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giải quyết mối quan hệ giữa cấp ủy và người chỉ huy; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách hoặc công tác được phân công.

* Đối với Đảng viên ở nhà trường: Kết quả học tập, nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn tài liệu giáo khoa, giáo trình phục vụ công tác giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường, nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, phục vụ.

4- Về ý thức tổ chức kỷ luật (nêu ưu, khuyết điểm)

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– Việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

– Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết định của tổ chức Đảng.

 

– Chấp hành chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể.

– Thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

5- Đánh giá tóm tắt kết quả việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong đợt kiểm điểm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4, khóa XI.

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

6- Nêu tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

* Đăng ký khắc phục những khuyết điểm.

– Nội dung khuyết điểm cần khắc phục

…………………………………………………..

 

– Biện pháp khắc phục

…………………………………………………..

– Thời gian khắc phục ……………………………

* Tự xếp loại trong năm (theo 04 mức, 04 loại): ………………..

+ Xếp loại Đảng viên: ………………………….

+ Xếp loại cán bộ, công chức: ………………………

* Tập thể bỏ phiếu chiều hướng phát triển cán bộ, công chức: …………………….

* Tự đăng ký phấn đấu xếp loại năm tới (theo 04 mức, 04 loại): …………………..

+ Loại Đảng viên: ……………………………

+ Loại cán bộ, công chức: …………………….

 
XÁC NHẬN

Của Chi ủy Chi bộ về ưu, khuyết điểm chính

Người viết tự kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)
……., ngày….tháng…..năm…..

T.M CHI BỘ

BÍ THƯ

Mẫu 5: Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

ĐẢNG BỘ <Tên đảng bộ>

CHI BỘ <Tên Chi bộ>

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Địa danh, ngày …  tháng …  năm 20..

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Tôi tên: <Họ tên Đảng viên> ;   Sinh ngày:<Ngày sinh>             

Chức vụ:

– Đảng: Đảng viên

– Chính quyền: Nhân viên

 

– Đơn vị công tác: <Tên đơn vị công tác>

– Chi bộ: <Tên chi bộ>

Qua 01 năm công tác, hoạt động và rèn luyện, bản thân tự kiểm lại một số mặt ưu, khuyết điểm cơ bản như sau:

I. ƯU ĐIỂM KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

1.1. Về phẩm chất chính trị

– Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đưòng lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn để phục vụ công tác.

– Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Kiên quyết đấu tranh, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

– Bản thân luôn nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa” của bản thân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

 

– Chấp hành việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các hành vi lợi dụng chức quyền để trục lợi.

1.2. Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

– Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Chi bộ và ngoài xã hội. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

– Về nhận diện các biểu hiện suy thoái, bản thân đã tự nhận diện có biểu hiện số 48 “Phí phạm thời gian lao động”, bản thân còn lạm dụng giờ công hay đi trễ do việc gia đình. Trong năm, bản thân đã cố gắng đi đúng giờ không lạm dụng giờ công. Tuy nhiên đôi lúc vẫn còn đi trễ chưa khắc phục được 100%.

1.3. Về đạo đức, lối sống:

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

– Có lối sống lành mạnh, luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh. Sống hòa nhã với mọi người.

– Trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Những kết quả cụ thể trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

– Không ngừng tự học, tự bồi nâng cao năng lực chính trị, năng lực lãnh đạo, có hiểu biết sâu sắc về nội dung, đường lối được Đảng đề ra thông qua Nghị quyết đại hội các cấp.

 

– Nêu gương, ý thức trách nhiệm, làm việc với thái độ khách quan, công tâm.

– Kiên định mục tiêu, con đường đã chọn, mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện mục tiêu đã định; có sức chiến đấu cao, không hoang mang, dao động trước khó khăn; không giấu diếm khuyết điểm, sai lầm mà dám thẳng thắn thừa nhận sai lầm, khuyết điểm để tự sửa chữa, không ngừng đổi mới để phát triển.

– Thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên và nhiệm vụ nhân viên văn thư và Bí thư chi đoàn.

1.4. Về ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong lề lối làm việc.

– Sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ.

– Về tác phong lề lối làm việc:

   + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tuân thủ tác phong lề lối làm việc.

   +Luôn chấp hành sự phân công của Chi bộ và lãnh đạo Trung tâm.

   + Luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, 19 điều Đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm nội qui, qui chế cơ quan, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành.

   + Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan.

 

2. Thực hiện  chức trách nhiệm vụ được giao:

– Đối với Chính quyền:

Hoàn thành các nhiệm vụ lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo Phòng giao. Trong nhiệm vụ chuyên môn được giao bản thân thực hiện đúng các nội dung yêu cầu và hoàn thành đúng thời hạn. Trong công tác luôn luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Về vị trí kiêm nhiệm nhân viên văn thư, trong năm luôn chấp hành nhiệm vụ được phân công. Khi được giao việc bản thân có xin ý kiến lãnh đạo Trung tâm từ đó có sự sắp xếp không để công việc kiêm nhiệm chồng chéo gây ảnh hưởng nhiệm vụ tại trung tâm.

– Đối với Chi bộ:

Bản thân luôn chấp hành các công việc Chi bộ giao. Luôn tham gia họp lệ Chi bộ và thực hiện tốt nghĩa vụ của người Đảng viên.

Trong công tác đoàn, bản thân là Bí thư chi đoàn. Trong năm cùng với các đoàn viên trong chi đoàn luôn thực hiện tốt các hoạt động theo chỉ đạo của Chi bộ và Đoàn cấp trên. Hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn đã đề ra. Tuy nhiên, bản thân nhận thấy chưa tập hợp tốt đoàn viên. Chưa làm cho đoàn viên phát huy tính tự giác trong các hoạt động đoàn thể.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Bản thân thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018, nghiêm túc thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ:

 

– Về nhiệm vụ chuyên môn: Bản thân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên chỉ thực hiện công việc theo sự phân công, chưa đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo các công việc chuyên môn để tìm nguồn thu cho đơn vị.

– Về hoạt động đoàn: Chưa đề xuất các hoạt động mới mẻ thu hút đoàn viên tham gia.

Nguyên nhân:

– Chưa có sự nghiên cứu sâu các văn bản chuyên ngành để tham mưu các công việc.

– Do nguồn kinh phí hoạt động đoàn hạn chế, phần lớn do Trung tâm hỗ trợ và thu tiền đoàn phí nên chưa mạnh dạn đề xuất.

III. PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

– Bản thân tiếp thu và nỗ lực thực hiện theo các ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

– Chủ động hơn trong công việc, nghiên cứu tìm tòi các công nghệ mới cũng như nâng cao kiến thức mới về chuyên môn để có nền tảng chuyên môn tốt, từ đó mạnh dạn đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo các công việc chuyên môn.

– Mạnh dạn đề xuất các hoạt động đoàn.

– Cố gắng phát huy những việc mình đã làm được, khắc phục những việc chưa làm được.

 

IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

Căn cứ vào tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên năm 2018.

Tôi tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

V. NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: …………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : ……………………………………..

                                                          THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………………

 

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………………..

                                                                                       T/M CHI BỘ

                                                                                  BÍ THƯ

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………………………

                                                                              T/M ĐẢNG ỦY       


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *